Instruments

Bowed Strings

Erhu and Huqin

 

Plucked Strings

 

Pipa

Ruan

Yangqin

Zheng

 

Winds

 

Dizi & Flutes

Sheng

Suona & Guan

 

Percussion

 

Percussion